Inicio
Apoios públicos
Detalle procedemento
Convocatoria 2024en plazoEn prazo:  12/06/2024 - 15/11/2024

MR709B - Axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario.

PARA QUE É A AXUDA/SUBVENCIÓN

Aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas de especial interese agrario, así como convocar as axudas correspondentes ao exercicio orzamentario 2024.

QUEN PODE SOLICITALA?

1. Poderán ser beneficiarias das axudas xestionadas ao abeiro destas bases reguladoras as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que acrediten, mediante resolución da persoa titular da dirección da Axencia, o especial interese agrario da permuta de que se trate.

b) Estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública de Galicia. Este requisito comprobarase antes de ditar a proposta de resolución de concesión, tendo en conta o límite máximo para resolver este procedemento, segundo o que se determina no artigo 12 desta resolución.

c) Ser titulares dos predios a que se refira a permuta de que se trate.

2. Non poderán acceder a estas axudas as persoas que se atopen afectadas por algunha das circunstancias previstas nos artigos 10.2 e 10.3 da LSG.

QUE PRAZO HAI PARA FACELO?

Prazo de presentación

ABERTO

12/06/2024 - 15/11/2024

O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 15 de novembro de 2024. Se o último día do prazo fose inhábil entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

As subvencións
máis actuais

16/07/2024 - 16/09/2024
Consellería de Economía e Industria