Inicio
Proxectos industriais
Outros proxectos do plan autonómico de impulso e aceleración de proxectos industriais

Plan autonómico de impulso e aceleración

1. Regulación

Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial.

Lei 10/2023, do 28 de decembrode medidas fiscais e administrativas.

  • Impulsar e facilitar a implantación e ampliación de determinados proxectos e reducir os seus prazos.
  • Acompañamento e asesoramento ás persoas promotoras dos investimentos durante as tramitacións administrativas.
  • Investimento superior a 800.000 € en activos fixos excluídos os inmobiliarios.
  • Xustificación de interese e incidencia cualificada do proxecto.

Enlace a sede: Procedemento IN230C

  • Acompañamento e asesoramento ás persoas promotoras durante as tramitacións administrativas ante a Administración xeral da Comunidade Autónoma e os entes públicos dela dependentes e outras administracións públicas.
  • O carácter prioritario da tramitación por parte da Administración xeral da Comunidade autónoma.
  • A concorrencia de razóns de interese público aos efectos da tramitación de urxencia  dos procedementos. Redución a metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario.