Inicio
Public grants
Detalle procedemento
Convocatoria 2024plazo pechadoPlazo cerrado:  28/03/2024 - 29/04/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12048934???

MT819A - Axudas a investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos ambientais nos parques naturais de Galicia, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Establecer as bases reguladoras do réxime de axudas dirixidas a promover a conservación e valorización do patrimonio natural e cultural dos parques naturais de Galicia ou nas súas áreas de influencia socioeconómica.

Estas axudas convócanse en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva para os anos 2024 e 2025 e serán cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), contribuíndo á consecución dos obxectivos recollidos na Intervención 6871. Inversións non produtivas en servizos básicos no medio natural incluída no PEPAC 2023-2027.

 

Regional Ministry
???label.ove.filtro.conselleria.A12048934???
Responsible body
Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Subdirección Xeral de Espazos Naturais

Servizo de Parques Naturais

San Lázaro, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981957827

Email: dxpn.cmatv@xunta.gal

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de A Coruña

Servizo de Patrimonio Natural da Coruña

Rúa Vicente Ferrer, nº 2

15008  Coruña, A  (Coruña, A)

Telephone number: 981184838

Fax: 981184836

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Lugo

Servizo de Patrimonio Natural de Lugo

Ronda da Muralla, nº 70

27071  Lugo  (Lugo)

Telephone number: 982294393/ 982294989

Fax: 982294539

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Ourense

Servizo de Patrimonio Natural de Ourense

Rúa Paseo, nº 18 - 5º

32003  Ourense  (Ourense)

Telephone number: 988386569

Fax: 988386420

Email: servizo.conservacion.natureza.ourense@xunta.gal

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Dirección Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Pontevedra

Rúa Fernández Ladreda, nº 43 - 1º - 4º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

Telephone number: 986805636

Fax: 986805662

Procedure code
MT819A
Regulations
Regional level
European level

WHO CAN APPLY?

Poderán ser persoas beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

a) As persoas físicas e xurídicas, ben sexan propietarias ou arrendatarias, titulares de terreos agrícolas, gandeiros e forestais privados e agrupacións destas (sociedades civís ou explotacións de titularidade compartida) incluídos nos parques naturais de Galicia.

b) Os concellos incluídos total ou parcialmente nun parque natural.

c) As asociacións ambientais, as comunidades de montes veciñais en man común e de custodia do territorio que sexan propietarias ou arrendatarias de terras agrícolas incluídas nun parque natural e debidamente inscritas no rexistro de asociacións.

d) As empresas que teñan o seu domicilio fiscal nalgún dos municipios en que se sitúe o parque natural, constituídas con anterioridade á publicación desta orde. Priorizaranse aquelas con domicilio fiscal dentro do parque natural e que sexan propietarias ou arrendatarias das terras para as cales se solicita a axuda.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

CLOSED

28/03/2024 - 29/04/2024

O prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e irán dirixidas aos servizos de Patrimonio Natural das xefaturas territoriais da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Entenderase como último día de prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.

Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Latest
grants

15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12049003???
15/05/2024 - 14/06/2024
???label.ove.filtro.conselleria.A12048956???