Inicio
Public grants
Detalle procedemento
Convocatoria 2024en plazoDeadline:  16/02/2024 - 30/09/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

TR356A - Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de inserción.

WHAT IS THE SUBSIDY/GRANT FOR?

Esta axuda está destinada a financiar parcialmente ás empresas de inserción os custos salariais das persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social.

Regional Ministry
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
Responsible body
Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
Where to apply

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Subdirección Xeral de Economía Social

Servizo de Fomento do Emprego en Economía Social

Edificio Administrativo San Lázaro, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Telephone number: 981545701/ 981544682

Email: integracion.laboral.emprego@xunta.gal

https://emproeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego

Procedure code
TR356A

WHO CAN APPLY?

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde as entidades promotoras de empresas de inserción e as empresas de inserción inscritas como tales no Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción de Galicia, de acordo co disposto no Decreto 178/2022, do 15 de setembro, polo que se regula o procedemento para a cualificación das empresas de inserción de Galicia e o seu rexistro administrativo, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nela para os distintos tipos de axudas.

WHAT IS THE DEADLINE?

Application deadline

ABERTO

16/02/2024 - 30/09/2024

1. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e ata o 30 de setembro de 2024.

2. No suposto de que antes de finalizar o prazo de presentación de solicitudes se esgote o crédito establecido na convocatoria, o órgano concedente acordará a inadmisión de solicitudes e publicará tal circunstancia no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellería.

Latest
grants

19/04/2024 - 20/05/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
17/04/2024 - 16/08/2024
Presidencia da Xunta de Galicia
10/04/2024 - 30/09/2024
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
27/03/2024 - 26/04/2024
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades