Inicio
Proxectos industriais
Proxectos industriais estratéxicos

Proxectos industriais estratéxicos

1. Regulación

Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial.

Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

 • Atraer e potenciar novos investimentos nacionais e internacionais.
 • Fomento da innovación, internacionalización e competitividade.
 • Simplificación dos procedementos administrativos necesarios para a implantación.
 1. PROXECTOS INDUSTRIAIS ESTRATÉXICOS (ARTIGO 78)

Poderán ser declaradas como proxectos industriais estratéxicos aquelas iniciativas que cumpran polo menos dous dos seguintes requisitos (*)

 • Volume de investimento mínimo de 20 millóns de euros.
 • Creación de emprego mínimo de 100 postos de traballo directos, baixo a modalidade de contrato indefinido e computados a xornada completa.
 • Que complementen cadeas de valor ou que pertenzan a sectores considerados estratéxicos e estean aliñados cos obxectivos da Unión Europea ou que se integren no financiamento “instrumento temporal de recuperación europea Next Generation EU”.

(*) Coa excepción dos proxectos eólicos regulados na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia.

 1. PROXECTOS INDUSTRIAIS ESTRATÉXICOS (ARTIGO 78 BIS)

Poderán ser declarados como proxectos industriais estratéxicos aqueles proxectos que sen cumprir os requisitos anteriores, se estime de forma xustificada que teñen un interese e incidencia cualificada para o desenvolvemento ou execución da política e o tecido industriais galegos, e que pola súa magnitude ou características teñen unha incidencia territorial, económica e social que transcenda o ámbito municipal, de tal forma que se consideren portadoras dun interese supramunicipal cualificado e que cumpran os seguintes requisitos (*)

 • Investimento no proxecto industrial superior a 2 millóns de euros.
 • Creación de emprego mínima de 25 postos de traballo, baixo a modalidade de contrato indefinido e computados a xornada completa. Computaranse tamén os empregos indirectos sempre que quede debidamente xustificada a súa futura creación.
 • Que se acredite a titularidade do solo onde se vai a implantar o proxecto ou o acordo coas persoas titulares, agás que se vaia a implantar en solo empresarial promovido polo IGVS

(*) Coa excepción dos proxectos eólicos regulados na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia

 

Enlace a sede: Procedemento IN230A

 1. PROXECTOS INDUSTRIAIS ESTRATÉXICOS (ARTIGO 78)
 • Carácter prioritario da tramitación por parte da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos procedementos necesarios para a implantación do proxecto.
 • Concorrencia de razóns de interese público para os efectos da tramitación de urxencia dos procedementos. Redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario.
 • Declaración de interese autonómico e prevalencia sobre o planeamento urbanístico vixente
 • Non suxeición aos títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal.
 • Posible adxudicación directa de solo empresarial promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
 • Posible concesión de subvencións sen concorrencia competitiva
 • Declaración de utilidade pública e de interese social para os efectos expropiatorios e prevalencia sobre outras utilidades públicas. Necesidade e urxencia da ocupación dos bens e dos dereitos afectados.
 • Imposición ou a ampliación de servidume de paso para as vías de acceso, as liñas de transporte e distribución de enerxía.

 

 1. PROXECTOS INDUSTRIAIS ESTRATÉXICOS (ARTIGO 78 BIS)
 • Carácter prioritario da tramitación por parte da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dos procedementos necesarios para a implantación do proxecto.
 • Concorrencia de razóns de interese público para os efectos da tramitación de urxencia dos procedementos. Redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario.
 • Declaración de interese autonómico e prevalencia sobre o planeamento urbanístico vixente
 • Non suxeición aos títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal.
 • Posible adxudicación directa de solo empresarial promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
 • Posible concesión de subvencións sen concorrencia competitiva.