A LARACHA

Capital: A Laracha
Localidade: A LARACHA
Comarca: Bergantiños
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15145
CIF: P1504200E
Superficie: 125.8 KM²
Poboación: 11543 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 28/02/2018
Enderezo:

Plaza do Concello S/N

Teléfono: 981605001
Correo electrónico: info@alaracha.gal
Fax: 981606331
Coordenadas da Casa do Concello: 43248544;-85822
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 28/02/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES