FRADES

Capital: San Mauro
Localidade: FRADES
Comarca: Ordes
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15686
CIF: P1503900A
Superficie: 81.7 KM²
Poboación: 2246 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 23/02/2018
Enderezo:

Cimadevila 10

Teléfono: 981695567
Correo electrónico: correo@frades.dicoruna.es
Fax: 981695579
Coordenadas da Casa do Concello: 43050184;-8293712
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 22/02/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES