MELIDE

Capital: Melide
Localidade: MELIDE
Comarca: Terra de Melide
Provincia: A Coruña
Código Postal: 15800
CIF: P1504700D
Superficie: 101.3 KM²
Poboación: 7553 Habitantes
Data de adquisión da condición de concello emprendedor: 19/04/2018
Enderezo:

Praza do Convento Nº 5

Teléfono: 981505003
Correo electrónico: concello@concellodemelide.gal
Fax: 981506203
Coordenadas da Casa do Concello: 4291526;-8016565
PUBLICACIÓNS DEFINITIVAS impostos IBI, ICIO e IAE
Data: 13/04/2018
MODIFICACIÓNS POSTERIORES